Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

40. Lukášův den průmyslové neurologie a neurotoxikologie 13. 10. 2021

Informace a možnost přihlašování naleznete na webu spolu s programem akce.

 

XXXV. kongres pracovního lékařství se koná 28.–29.10.2021 v Martině, Slovenská republika

Informace naleznete na webu kongresu: martinskedni.sk

 

Testování na koronavirus u zaměstnavatelů – výstup z dat ÚZIS

Výstup z dat ÚZIS ve věci přenosu nákazy COVID-19 najdete v příloze [PDF 376 kB].

Stanovisko výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. P k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb., 1. aktualizované znění k datu 23. 2. 2020

K 23. únoru 2021 bylo SPL JEP vydáno aktualizované znění stanoviska [PDF 376 kB].
(původní znění z 25. března 2020: ke stažení v PDF [594 kB])

Vzdělávací program oboru pracovní lékařství

MZ ČR uveřejnilo vzdělávací program oboru pracovní lékařství ve Věstníku č. 2/2021.

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek

MZ ČR uveřejnilo vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54 a č. 137 od 15. února 2021.

web Ministerstva zdravotnictví | PDF ke stažení

Oznámení

S lítostí sdělujeme, že zemřel kolega MUDr. Samuel Lvončík, dlouholetý člen výboru společnosti, významný představitel našeho oboru a zejména fyziologie práce.

Čest jeho památce.

Central European Journal of Public Health 2020, 28 (Supplement)

Přečtěte si aktuality o ochraně zdraví při práci ve speciálním čísle časopisu CEJPH.

Zrušení Teisingerova a Benova dne pro 2020

Po dohodě se SZÚ se letos obě akce nebudou konat.

Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně k pracovnělékařským službám (PLS) v době trvání nouzového stavu vydané k datu 18. 3. 2020

Vláda ČR usnesením 84/2020 nařídila po dobu trvání nouzového stavu, že lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (jehož vzor je na str. 888 částky 37/2020 Sbírky zákonů) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále nařídila, že není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost pracovního lékařství (SPL) považuje na základě opakovaných dotazů na prohlídky PLS v této pandemické době, které bývají jako nikoliv akutní výkony praktickými lékaři odmítány (také rovněž logicky pro nedostupnost OOPP) reagovat tímto stanoviskem.

Vzhledem k neúměrným rizikům z neprovádění zejména vstupních prohlídek u významných rizik považuje SPL nařízení vlády v předmětných bodech za rizikové a považuje za přiměřené

  • prodloužit obecně platnost všech posudků vydaných na základě periodických prohlídek až o 3 měsíce,
  • vstupní prohlídky do rizika kategorie 1 odložit a řešit formou mimořádné prohlídky po zrušení nouzového stavu,
  • vstupní prohlídky u kategorií 2, 2R, 3 a 4 rizikových prací, u rizik ohrožení zdraví a dle zvláštních právních předpisů zachovat; potřebu výpisů ze zdravotnické dokumentace a některých odborných vyšetření, která nebude možné z různých důvodů provést, ponechat na rozhodnutí posuzujících lékařů,
  • výstupní a mimořádné prohlídky zachovat ve stávajícím režimu.

Význam pracovnělékařských prohlídek spočívá v tom, že se jimi zjišťují nejen počáteční příznaky ohrožení zdraví pracovním prostředím (např. ztráta sluchu), ale rovněž kontraindikace k práci, tj. vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost. Pokud bude uvedená praxe založená na čestném prohlášení realizována, hrozí, že budou např. řidiči či strojvedoucí vykonávat své zaměstnání s nekorigovaným diabetem, vysokým krevním tlakem, záchvatovitými či závažnými psychickými onemocněními nebo budou alergici zařazováni do práce s ofenzivními alergeny typu izokyanátů, kde jim hrozí alergický šokový stav. Takové řešení není výhodné ani pro poskytovatele pracovnělékařských služeb, jimiž jsou nyní především praktičtí lékaři, ani pro zaměstnance a zaměstnavatele, neboť zmíněné opatření nahrazuje jedno riziko (onemocnění koronavirem) rizikem jiným.

MZ ČR před vydáním citovaného usnesení vlády uvedlo, že zaměstnavatel je dle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zákon výjimky neumožňuje.

Současně je třeba upozornit na dokument MPSV zveřejněný na https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/, který je nesmyslný v tom, že naopak zaměstnavatele s ohledem na jeho povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci informuje o tom, že je oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil při návratu z oblasti zasažené koronavirem vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. u registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V této tiskové zprávě je uvedeno dále "V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.“ V rámci mimořádných prohlídek se však posuzuje dlouhodobá zdravotní způsobilost k práci, nikoliv dočasná pracovní schopnost, a zejména se jedná o prohlídky, tedy ne o telefonické vystavení e-neschopenky na základě např. nařízené karantény.

[stanovisko ke stažení v PDF 816 kB]

XXXIV. kongres pracovního lékařství

XXXIV. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí proběhl ve dnech 24. a 25. září 2019 v Mariánských Lázních, jeho součástí byl 34. Teisingerův den pracovního lékařství a 43. Benův den fyziologie a psychologie práce. Kongres uspořádala Společnost pracovního lékařství ČLS JEP, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze, Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Státní zdravotní ústav v Praze a Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, ministryně práce a sociálních věcí ČR, hlavní hygieničky ČR a děkana 1. LF UK ve Společenském domě Casino v Mariánských Lázních. Kongresu se zúčastnilo 288 účastníků, bohužel kapacita zařízení nemohla uspokojit všechny zájemce. Bylo předneseno 74 ústních a 23 plakátových sdělení. Zahraniční účast byla z USA (D. Bello), Slovinska (A. Śkerjanc), USA/Rakouska (E. S. Schernhammer) a Slovenska (Ľ. Ondrejková, Ľ. Legáth, O. Osina). Byl zařazen odborný seminář pro lékaře poskytující pracovnělékařské služby, který se setkal s velkým zájmem. Pracovnímu prostředí byl věnován seminář Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU OSHA).

XXXIV. kongres


Společnost pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás zve na XXXIV. kongres pracovního lékařství, který proběhne 24.–25. září 2019 v Mariánských lázních.

Veškeré informace najdete na webových stránkách kongresu.

XXXIV. kongres

 

výsledky voleb 2018

V sekci pro členy byly členům zveřejněny výsledky výsledky voleb na další čtyřleté období, složení výboru a revizní komise najdete na stránce o společnosti.

 

XXXIII. kongres pracovního lékařství

Společnost pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás zve na XXXIII. kongres pracovního lékařství, který proběhne 19.–21. října 2017 v Košicích.

Veškeré informace najdete na webových stránkách kongresu.

 

XXXII. kongres pracovního lékařství

Foto kongresFoto kongres

XXXII. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí proběhl ve dnech 15.–16. října 2015 v Jihlavě.
Kongres uspořádala Společnost pracovního lékařství ČLS JEP, Ústav hygieny a epidemiologie a Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze, Státní zdravotní ústav v Praze a Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci v hotelu Gustav Mahler pod záštitou děkana 1.LF UK a hlavního hygienika ČR. Kongres proběhl v příjemném prostředí bývalého kláštera. Jeho součástí byl i 30.Teisingerův den průmyslové toxikologie a 39. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce. Účast předčila očekávání organizátorů (na 180 účastníků, ze zahraničí z U.S.A., Chorvatska, Rakouska, Maďarska a Slovenska), vysoký byl i počet přednášek (52) a plakátových sdělení (21). Tématicky zaujala sdělení v problematice škodlivosti nanočástic (doc. Bello, U.S.A., prof. Pelclová) , vztahu noční práce a rakoviny (prof. Schernhammer, U.S.A/Rakousko, dr.Volf), pracovnělékařské péče o zaměstnance (prof. Mustajbegović, Chorvatsko), nemocí z povolání (doc. Bátora, Slovensko, as.dr.Fenclová), pracovních podmínek lékařů na zahraničních misích (as.dr.Vaněček), standardů pracovnělékařských vyšetření (doc.Tuček), fyziologie práce (lokální svalová zátěž, práce s břemeny a vztah k vertebrogenním onemocněním), expozice rizikovým faktorům pracovního prostředí (neuropsychická zátěž, kategorizace prací), toxikologie (organická rozpouštědla vč. metanolu, rtuť, pesticidy) i vakcinace na pracovních pobytech/cestách (as.dr.Slámová). Abstrakta a plné texty byly vydány na CD (ISBN). Kongres byl mimořádně zdařilým odborným i společenským počinem navazujícím na dlouhou tradici, v níž se střídá konání v Česku a na Slovensku (Martin 2014).
Na stránce kongresu najdete pozvánku a další informace.

publikace Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařůSpolečnost pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně upozorňuje na 3. doplněné vydání publikace nakladatelství ANAG, vydané v roce 2017, jejímiž autory jsou JUDr. Bořivoj Šubrt a doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. Publikace se věnuje pracovnělékařským službám a řešení aktuálních problémů při jejich poskytování.

Více o publikaci se dozvíte na webu nakladatelství ANAG.

 

zvolen nový výbor a revizní komise SPL

Dne 15. července 2014 proběhly volby do výboru a revizní komise Společnosti pracovního lékařství na další čtyřleté obodbí.

Členy výboru byli zvoleni: Tuček Milan, doc., MUDr., CSc. Pelclová Daniela, prof.,MUDr., CSc. Nakládalová Marie, doc., MUDr., Ph.D. Urban Pavel, doc., MUDr., CSc. Kučera Ivan, MUDr., PhDr. Hejlek Aleš, MUDr. Svačinka Petr, MUDr. Šviráková Dana, MUDr. Hlávková Jana, MUDr Fenclová Zdenka, MUDr., CSc. Šalandová Jana, MUDr.

Členy revizní komise byli zvoleni: Švábová Květa, MUDr., CSc. Fenclová Zdeňka, MUDr., CSc. Ariana Lajčíková, MUDr., CSc.

novela vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání

Dne 17. ledna byla ve sbírce zákonů České republiky zveřejněna vyhláška č. 8/2014 Sb. kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů:

Příloha 1
Základní obory, označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí a minimální délka specializačního vzdělávání

Bod34.
Základní oborpracovní lékařství
Označení odbornostipracovní lékař
Minimální délka specializačního vzdělávání
(v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni
4
Základní kmeninterní nebo hygienický nebo všeobecné praktické lékařství

Popisy jednotlivých vzdělávacích programů byly vydány MZ ČR ve Věstníku 5/2015 (PDF 4 MB).

 

odškodňování nemocí z povolání

Odškodňování nemocí z povolání se provádí dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., v platném znění.

 

stanovisko SPL ze dne 28. listopadu

Stanovisko Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně ze dne 28. listopadu 2012 k vyšetřením prováděným jako součást pracovnělékařských preventivních prohlídek dle zák. č. 373/2011 Sb., v platném znění, je ke stažení je k dispozici v sekci Dokumenty.

 

standard 3: Posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání, přípravě na povolání a k práci

SPL vydala další z řady doporučených standardů, ke stažení je k dispozici v sekci Dokumenty.

 

fotografie z XXX. KONGRESU PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ

s mezinárodní účastí konaného v Praze ve dnech 13.–14. 10. 2011 najdete na webu SZÚ.

 

identifikační karty připraveny k vyzvednutí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
kromě gratulace hezkého prožití Vánoc a radostného vykročení do Nového roku si dovoluji oznámit, že identifikační karty pro všechny členy ČLS JEP jsou k vyzvednutí na centrální evidenci ČLS JEP (paní Gebrová a Kotiková), telefon 224 26 62 23, e-mail: cle@cls.cz.

S pozdravem
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda ČLS JEP

Vyřizuje: Petra Kotiková
Sekretariát ČLS JEP
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel. 224 26 62 23, mobil 603 55 38 79, fax 224 26 62 12
e-mail: kotikova@cls.cz; www.cls.cz

upozornění pro lékaře poskytující pracovnělékařské služby

Společnost pracovního lékařství na základě rozhodnutí výboru společnosti garantuje pro výkon pracovnělékařských služeb pouze ty poskytovatele, jejichž služby splňují kvalitativní požadavky obvyklé ve vyspělých evropských zemích podle dokumentů ILO, WHO, UEMS OM/EASOM. Garanci může bezplatně získat poskytovatel, který vyplní dotazník kontroly kvality.

V seznamu jsou pouze poskytovatelé služeb, kteří vyhovují kritériím kontroly kvality na základě údajů zjištěných prostřednictvím dotazníku, ověřených v případě potřeby odborným auditem.

Seznam i nadále slouží k orientaci zaměstnavatele při hledání lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby.

udělení čestné medaile prof. Teisingera

Společnost pracovního lékařství oceňuje významný odborný přínos pro obor pracovní lékařství a jeho další rozvoj udělováním čestné medaile prof. Teisingera.
Zdůvodněné návrhy je možné podávat na korespondenční adresu výboru společnosti.

čestná medaile prof. Teisingera

Držiteli medaile jsou:
MUDr. Hana Bejčková – uděleno 24. 9. 2019
MUDr. Miroslava Hornychová, CSc. – uděleno 24. 9. 2019
Ing. Viktor Kempa – uděleno 24. 9. 2019
MUDr. Jindřiška Lebedová – uděleno 24. 9. 2019
prof.MUDr. Ľubomír Legáth, Ph.D. – uděleno 24. 9. 2019
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. – uděleno 24. 9. 2019
doc. MUDr. Ota Osina, Ph.D. – uděleno 24. 9. 2019
MUDr. Kateřina Pavlíčková – uděleno 24. 9. 2019
Květoslava Píšová – uděleno 24. 9. 2019
MUDr. Anna Ptáčková – uděleno 24. 9. 2019
Dr. Alenka Śkerjanc, Ph.D. – uděleno 24. 9. 2019
Bc. Libuše Bělohlávková – uděleno 6. 6. 2018
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. – uděleno 7. 6. 2017
prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. – uděleno 8. 6. 2016
Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD – uděleno 15. 10. 2015
Assoc. Prof. Dhimiter Bello, Sc.D, MSc – uděleno 15. 10. 2015
Doc. MUDr Eleonóra Fabiánová, PhD – uděleno 15. 10. 2015
MUDr. Aleš Hejlek – uděleno 15. 10. 2015
MUDr. Jana Hlávková – uděleno 15. 10. 2015
MUDr. František Jaroš, CSc. – uděleno 15. 10. 2015
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. – uděleno 15. 10. 2015
Prof. Jadranka Mustajbegovic, MD, PhD – uděleno 15. 10. 2015
Doc. MUDr. Marie Nakládalová, CSc. – uděleno 15. 10. 2015
MUDr. Ĺudmila Ondrejková, MPH – uděleno 15. 10. 2015
Assoc.Prof. Eva Schernhammer, MD, DrPH – uděleno 15. 10. 2015
MUDr. Petr Svačinka – uděleno 15. 10. 2015
MUDr. Jana Šalandová – uděleno 15. 10. 2015
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. – uděleno 11. 6. 2013
Prof. Paul D. Blanc, MD, MPH – uděleno 30. 4. 2013
Doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc. – uděleno 10. 10. 2012
RNDr. Jaroslav Mráz, CSc. – uděleno 7. 6. 2012
Mgr. Petr Lebenhart – uděleno 7. 6. 2012
Ing. Vladimír Stránský, CSc. – uděleno 7. 6. 2012
MUDr. Václav Gerstner – uděleno 7. 6. 2012
Doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc. – uděleno 20. 12. 2011
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. – uděleno 13. 10. 2011
Doc. MUDr. Jarmila Fialová, CSc. – uděleno 13. 10. 2011
MUDr. Jarmila Filipová – uděleno 13. 10. 2011
MUDr. Alexandr Fuchs, CSc. – uděleno 13. 10. 2011
Dr. med. Rainer Göldner – uděleno 13. 10. 2011
Assoc. Prof. Michael J. Kosnett, MD, MPH – uděleno 13. 10. 2011
MUDr. Karel Landa, CSc. – uděleno 13. 10. 2011
MUDr. Bohuslav Málek – uděleno 13. 10. 2011
Dr. Jacek A. Piatkiewicz – uděleno 13. 10. 2011
MUDr. Jiří Rytíř – uděleno 13. 10. 2011
MUDr. Maria Spáčilová, CSc. – uděleno 13. 10. 2011
Prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. – uděleno 13. 10. 2011
Doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc. – uděleno 13. 10. 2011
Prof. Michael I. Greenberg, M.D., MPH – uděleno 10. 6. 2010
Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. – uděleno 27. 5. 2010
MUDr. Květa Švábová, CSc. – uděleno 27. 5. 2010
MUDr. Dana Šviráková – uděleno 27. 5. 2010
MUDr. Samuel Lvončík – uděleno 27. 5. 2010
Doc. MUDr. Edgar Lukáš, DrSc. – uděleno 14. 10. 2009
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. – uděleno 14. 10. 2009
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. – uděleno 10. 6. 2009
Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. – uděleno 10. 6. 2009
Doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. – uděleno 10. 6. 2009

doporučení výboru SPL ČLS JEP k publikování příspěvků z oboru pracovní lékařství v časopise Praktický lékař

Vydavatel časopisu České pracovní lékařství oznámil, že pozastavuje z ekonomických důvodů vydávání tohoto časopisu (16. 12. 2009). Na základě jednání výboru SPL s časopisem Praktický lékař bylo proto dohodnuto, že články z oboru pracovní lékařství budou pravidelně publikovány v tomto časopise s širokým nákladem. Výbor SPL ČLS JEP doporučuje svým členům, aby články a další příspěvky, které mohou oslovit praktické lékaře, zasílali nyní redakční radě časopisu Praktický lékař.

doporučení SPL k pracovnělékařské péči/službě

SPL vydala doporučení, které uvádí práva a povinnosti zaměstnavatelů (právnických a fyzických osob) a zaměstnanců v oblasti pracovnělékařské péče/služby, působnost zařízení pracovnělékařské péče/služby a poskytovatelů této péče.

Ke stažení: doporučení SPL k pracovnělékařské péči/službě [MS Word, 91 kB, 9 stran, 25. 5. 2007].

SPL a kreditní systém celoživotního vzdělávání

Společnost pracovního lékařství je uvedena na seznamu profesních organizací oprávněných poskytovat souhlasné stanovisko k započítání školicích akcí do kreditního systému celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky (vyhláška MZ ČR 423/2004 Sb.).
www.nconzo.cz

SPL se stala řádným členem UEMS OM a EASOM

Společnost pracovního lékařství se stala řádným členem Unie evropských lékařských specialistů v pracovním lékařství (UEMS OM) a Evropské asociace škol pracovního lékařství (EASOM).

zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám

V sekci dokumenty najdete Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám [MS Word, 70 kB, 5 stran, 14. 3. 2005] – obecné pokyny pro poskytování první pomoci, zásady první pomoci při expozici žíravinám, látkám, které mohou při požití poškodit plíce, látkám toxickým i zdraví škodlivým. Dokument byl odstraněn pro neaktuálnost.

koncepce pracovního lékařství

Byla zveřejněna koncepce oboru pracovní lékařství schválená Vědeckou radou MZ ČR dne 5. dubna 2004 [MS Word, 170 kB, 15 stran, 15. 4. 2004]

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl